Civiltérkép

Szatmárnémetitől 74 km-re délre, Zilahtól 25 km-re északnyugatra, az 1H jelzésű országút mentén fekszik, a Székelyhíd-Sarmaság vasútvonalon. Bükk, Pusztacsehi és Somlyócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó. A természettől ritka szépséggel megáldott település, amely a Báthori fejedelmeket adta: Partium szerves része, a környék kulturális központja, a Szilágyiak városa (Szilágyi Erzsébet, Mátyás király anyja).

1251-ben Vathasomlyova néven említik először. Eklézsiája már 1257-ben létezett, 1259-ben kelt oklevél Kraszna vármegye részeként utal rá. Szilágysomlyó (Somlyó) várát oklevél 1351-ben említi először. A Báthori-család ősi fészke, a Somlyóvár a Magura-hegyen állott. A várat Miklós erdélyi vajda építtette a 14. század elején, első említése 1319-es. 1429-től vásárokat tartanak itt, neve oppidum Somllyo. A városban épített várkastély elkészültével elhagyták, ma rom.

A Báthory-várat 1592-ben építtette Báthory István. 1594-ben, amikor Báthory Zsigmond fejedelem kivégeztette István bátyját, Báthory Boldizsárt, István (Báthory Boldizsár fia) Lengyelországba menekült, és a kastély a fejedelem kezére került. Ekkor készült részletes leltára, amely felsorolta a várhoz tartozó összes épületet és ingóságot.

A Báthory vár a történészek szerint korábbi, a nyugati főbejárat kastély részén lévő 1592-es évszám. Korábban, VI. Báthory István (1533-1586) idejében épült a vár.

Báthory András fejedelemsége alatt a vár ismét István birtokába került, de 1599-ben Giorgio Basta elfoglalta, annak ellenére, hogy a védelemben részt vettek a fejedelem a csapatai is. 1602-ben ismét fejedelmi birtok volt, majd 1612-ben Báthory Gábor féltestvérének, Andrásnak adományozta. Mielőtt András lánya, Zsófia 1643-ban II. Rákóczi György felesége lett, a várban zajlott le a díszes leánykérési ceremónia. A várban a 17. században is folytatódott az építkezés; 1649-ben alvinci habánoktól hozattak kályhacsempét, 1656-ban kolozsvári téglavetőket szerződtettek.

Báthory András özvegye, Zakreszka Anna halála (1658) után a vár unokájára, I. Rákóczi Ferencre szállt. 1660-ban a várost és a várat a II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratai miatt büntetésből indított török-tatár csapatok pusztították.

1703-ban a kurucok foglalták el. Kerítőfala romos, de az emeletes épület épen áll. 1677-ben a somlyói vár és uradalom birtokosa özv. Bánffy Dénesné Bornemisza Kata lett. Nagyvárad török kézre kerülése után (1660), a vár végvárként működött, a fejedelem zsoldosai laktak benne. 1687-ben Lotaringiai Károly elfoglalta a várat; valószínűleg az ő kíséretében levő hadmérnök készítette a vár első fennmaradt alaprajzát. Nagyvárad visszafoglalása után (1692) a szilágysomlyói Báthory-vár katonai szempontból jelentéktelenné vált. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc kurucai foglalták el a romos várat. 1848-ban Bem seregei itt táboroznak.

A 19. századtól kezdve több próbálkozás történt a vár megőrzésére. A helyi értelmiség által 1992-ben létesített Báthory István Alapítvány egyik céljának jelölte meg vár megőrzését, és hozzájárult ahhoz, hogy 2006-ban elkezdődhettek az állagmegóvási munkálatok, illetve a várudvar és vár teljes régészeti feltárása.

A városnak 1719-ben volt postája, 1808-tól itt harmincad vám működött, valamint a sóhivatal is ismert.

A város 1876-ig Kraszna vármegye székhelye. 1876-ban az akkor alakult Szilágy vármegye része. A trianoni békeszerződésig és 1940–44 között Szilágy vármegye Szilágysomlyói járásának székhelye.

A helyi iskoláról az első írásos adat 1554-ből való, 1680 táján Királyhelmeczi János volt a somlyói iskola rektora. 1740-ben a minoriták tanítottak itt, a rend 1744-ben fiúiskolát létesített. Az Ócska Gimnáziumként ismert intézmény épületének alapkövét 1827-ben helyezték el. Az addig algimnáziumként működött iskola főgimnáziummá vált, az első érettségi vizsgákat 1914 májusában rendezték. Az új gimnázium épületét – ma Ossian Líceum – 1916 őszén adták át.

1786-ban mezőváros 476 házzal és 2278 lakossal, 1847-ben Szilágy-Somlyó mezőváros 3192 lakossal. 1850-ben 756 házzal mezőváros, 1873-ban rendezett tanácsú város (r.t.v.), 856 lakóházzal és 7748 kataszteri hold (kh) területtel, 1888-ban 892 háza volt 4189 lakóval. 1893-tól Szilágysomlyó névalakkal, 1910-ben r.t.v. 1209 lakóházzal.

Lakóinak száma (a magyarok és románok mellett mindig éltek itt, kisebb számban, más nemzetiségűek is).

1850: 3455 (2396 magyar, 785 román),

1880: 4189 (3372 magyar, 647 román),

1900: 5658 (4360 magyar, 1095 román),

1910: 6885 (6030 magyar, 759 román),

1920: 6926 (3441 magyar, 1792 román, 1580 zsidó),

1930: 7448 (3434 magyar, 2340 román, 1526 zsidó),

1941: 9039 (7282 magyar, 1500 román, 149 zsidó),

1956: 8560 (4337 magyar, 3924 román, 265 zsidó),

1966: 10452 (4479 magyar, 5716 román, 5 zsidó),

1977: 12532 (4615 magyar, 7766 román),

1992: 15233 (4886 magyar, 10018 román),

2002: 16066 (4010 magyar, 10552 román),

2011-ben a beosztott falvakkal együtt 14436 lakosából 8925 román, 3998 magyar, 824 roma, 21 szlovák anyanyelvű. 2011-ben a szűkebben vett Szilágysomlyó területén 11 653 fő élt, 7716 román, 3285 magyar, 68 roma.

Az 1553-ban betelepített minorita kolostorban a történészek szerint működött nevelő-oktatói szolgálat is a nép számára. 1614-ben református papról és rektorról tesz említést Bethlen Gábor adománylevele. Ekkor mindkét egyházközségnek volt tanítója, az adománylevelek szerint.

1744-től elemi iskolát jegyeznek. Négyosztályos algimnáziumát Miklóssy józsef pap alapította 1831-ben.

1869-1919 között fokozatosan megszűnnek a felekezeti iskolák, állami iskolák veszik át a helyüket. 1910-ben Szilágysomlyón volt állami polgári leányiskola, földmíves iskola, állami elemi iskola, iparostanonc iskola, és az idők folyamán lehetne folytatni a sort, hiszen rövid ideig újraindultak a felekezeti tanintézmények is.

Szilágysomlyón magyar oktatás 1989 előtt is létezett, de vegyes tannyelvű iskola keretében működött. 2005. szeptember 1-től a magyar tagozat kivált a Silvania Általános Iskolából, és Báthory István Általános Iskola néven önálló magyar oktatási intézménnyé vált, külön épületben és külön adminisztrációval. A magyar iskola évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztállyal indult, és egészen 2010-ig így működött, amikor a gyermeklétszám csökkenése miatt csak egy első és egy ötödik osztály indult. Szilágysomlyón a magyar nyelvű óvodai oktatás két összevont óvodai csoportban működik. Rendkívül alacsony a román tannyelvű osztályba íratott magyar gyermekek száma.

Magyar nyelvű középiskolai oktatás két iskolában is van Szilágysomlyón: a Simion Bărnuțiu Elméleti Líceumban egy filológia és egy matematika-informatika osztály évfolyamonként, a Ioan Ossian Műszaki Líceumban egy gazdasági szakközépiskolai osztály évfolyamonként.

Báthory István Általános Iskola (1 Decembrie 2, tel. 0260-566956, scoala_maghiara@yahoo.com). Vida Anna igazgató.

Simion Bărnuțiu Főgimnázium (1 Decembrie 49B, tel. 0260-678235, cnsb_simleu@yahoo.com). Kovács István aligazgató

Ioan Ossian Műszaki Líceum (Simion Bărnuțiu 11, tel. 0260/678350, grupsj@yahoo.com).

Városi intézmények:

Művelődési Ház (A. Mureșan 14, tel. 0260-678238),

Városi Könyvtár (1 Decembrie 14, tel. 0260-677173),

Holokauszt Múzeum (1 Mai, 6) – ma Észak-Erdély legnagyobb holokauszt múzeuma 

Szilágysomlyó zsinagógája  

 

 Magyar művelődési élet: 1990 után lehetőség nyílt Szilágysomlyó magyar kulturális életének megszervezésére. Mivel a városi intézmények a magyar kultúrát korlátozottan szolgálják, civil szervezetek jöttek létre. Megalakult a Báthory István Alapítvány (elnöke Balogh Sándor, majd Széman Péter), újraindult az EME területi fiókja, ennek keretében ismert kutatók előadásaira kerül sor (elnöke Joikits Attila); a Szilágy megyei EMKE székházat szerzett, itt nyelvtanfolyamokat, irodalmi talál­kozókat tartanak. A Báthory Alapítvány 1998-ban létrehozta könyvtárát, amely több ezer kötettel áll az olvasók rendelkezésére. 2017-ben immár a 25. alkalommal szervezték meg a város legfontosabb magyar rendezvényét, a Báthory Napokat.

A Báthory Általános iskolában drámakör működik, szerveznek népdalversenyt (Őszirózsa címmel), Vadrózsák néven néptánccsoport működik, van irodalmi kávéház, évente megszervezik a bográcsfőző fesztivált. A rendezvények hagyományos helyszínei az EMKE-ház, a katolikus plébánia közösségi terme, a Báthory Általános Iskola.

Szilágysomlyón születtek:

A somlyai Báthoryak több vajdát/fejedelmet adtak Erdélynek: Báthory Kristóf (1530–1581), Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király (1533–1586), Báthory András erdélyi fejedelem, Sant’Adriano Foro bíborosa (1566–1599).

Báthory Zsigmond és Báthory Gábor fejedelem 1608-1613 között.

Itt született Lászlóffy Károly szabadságharcos, főhadnagy a 16. honvédzászlóaljnál (1825–?), P. Szathmári Károly író (1830–1891), báró Bánffy György zeneszerző, író, politikus (1853–1889), Mártonfi Lajos orvos (1857–1908), Gáspár Ferenc orvos, utazó (1861–1923), Papp Viktor zenekritikus (1881–1954), Bölöni György, Ady barátja és életrajzírója (1882–1959), Berényi Ádám, a kolozsvári egyetem közgazdaságtan tanára (1922–1993), Jakab László nyomdász-író (1892–1967), Somló József operaénekes, énekmester (1893–1954), Joseph (Joe) Pasternak amerikai filmproducer (1901–1991), Nyiszli Miklós (1901–1956), az auschwitzi borzalmak orvos-írója (Orvos voltam Auschwitzban), Hosszú László nagyváradi római katolikus vikárius-ordinárius, messzesmenti c. apát (1912–1983), Somlyai László író, újságíró (1919–1975).

 

Szilágysomlyón éltek:

Jancsó Ilona tanítónő, írónő itt született és élte le életét (1869–1927). Pethe Ferenc újságíró, gazdasági szakíró, az első magyar gazdasági szaklap szerkesztője, a keszthelyi Georgikon egyik szervezője, tanára és vezetője 1831-ben költözött Somlyóra (1762–1832).

Szilágysomlyón tanultak: Sziszik Ferenc, művész nevén Szentes Ferenc, a szatmári majd 1968-ig kolozsvári színházak operett és prózai színésze (1907–1992), dr. Mester Zsolt ideggyógyász, a szilágysomlyói családregény, a Koppantó írója (1929–2002), dr. Formanek Gyula a MOGYI gyógyszerészeti karának tanára, Nagy László (Leslie Nagy,?-1984) amerikai forgatókönyvíró, Joe Pasternak (1891–1991) filmproducer. Itt járt gimnáziumba és kapott érettségi oklevelet Orosz Lujza a kolozsvári Állami Magyar Színház ünnepelt, örökös tagja (1926-).

Református egyház (Pescărușului 4, tel. 0260-678889), lelkész Sándor András. 0766-731992, sandoraed@yahoo.com.

Katolikus plébánia (22 Decembrie 13, tel 0260-679052), plébános Kuglis Gábor.

Baptista egyház (tel. 0735-500005), lelkipásztor dr. Kovács József.

Polgármesteri Hivatal Libertății 3, tel. 0260/678622, primar@simleusilvaniei.ro   

2016-os választások óta:

Polgármester: Ţurcaş Septimiu-Cătălin (Partidul Naţional Liberal/ Nemzeti Liberális Párt)

Alpolgármester: Lazăr Ioan-Radu (PNL/Nemzeti Liberális Párt)

Jegyző: Mocab Elena Maria

Helyi tanács: Partidul Naţional Liberal / Nemzeti Liberális Párt 9 mandátum, Partidul Social Democrat / Szociáldemokrata Párt 4 mandátum, RMDSZ 3 mandátum, UNPR – Országos Szövetség Románia Haladásáért 1 mandátum.

Helyi RMDSZ képviselők: Acsádi Annamária, Lőrincz Attila, Vida János-Antal.

Testvértelepülések: Szarvas, Nyírbátor, Albertirsa – valamennyi Magyarország.

  1. Báthory István Alapítvány Szilágysomlyó

Alapítás éve: 1992.

Elérhetőség: Cím: RO – 455300 Şimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 33

Telefon: 00-40745-845416, Villámposta: bathory@narniakronikai.ro. Honlap: http://www.bathoryalapitvany.ro/

Célja: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533-1586) szellemi örökségének ápolása és a vele kapcsolatos emlékek gondozása, restaurálása és fejlesztése. A helyi kultúra ápolása.

Elnök: Dr. Széman Péter. Alelnökök: Acsádi Annamária, Fekete Szabó András.

  1. Szilágysomlyói Ifjúsági Tanács

Alapítás éve: 2005

Elérhetőség: Telefon: 0755 967408, villámposta: papplajos@yahoo.com

Küldetés: Az egyesület célja a helyi ifjúsági szervezetek támogatása, a fiatalok közösségi szereplésének fejlesztése, és a szabadidő hasznos eltöltését célzó különböző tevékenységekbe való bevonása.

Elnök: Papp Lajos Levente

  1. Erdélyi Múzeum Egyesület Szilágysomlyói Fiókszervezet

Alapítás éve: 1990. Fiókszervezet: 1998.

Elérhetőség: Románia, 455300, Şimleu Silvaniei / Szilágysomlyó,  Str. Argeşului / Csorgó u. 8. sz. Tel.: 40260679292, villámposta szemandr@yahoo.com

Tevékenység: A Szilágysomlyón és környékén élő magyarság tudományos és művelődési életének szakmai szervezete és mint ilyen, egyik szervezője. Kultúra, információ, kommunikáció, tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés.

Elnök: Jojkits Attila 

  1. Pethe Ferenc Egyesület

Alapítás éve: 2005                

Elérhetőség: Şimleu Silvaniei / Szilágysomlyó, Str. Pescăruşului nr. 4. Tel.: 40260678991, villámposta: oregerdei@freemail.hu

Cél: Pete Ferenc sírjának gondozása, az önkéntesség elősegítése és terjesztése a fiatalok körében. Tevékenység: Kultúra, információ, kommunikáció szociális, karitatív

Kapcsolattartó: Erdei János (elnök) 

  1. EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szilágysomlyói Szervezete

Alapítás éve: 1992, helyi 2002

Elérhetőség: Şimleu Silvaniei / Szilágysomlyó, Argesului/Csorgó u. 8. Tel. 40-260-678697, villámposta: somlyoimagyarhaz@yahoo.com, rozsa54@msn.com, honlap: szilagysomlyo.emke.ro

Cél, tevékenység: Kulturális rendezvények, hagyományőrző tevékenység, anyanyelv ápoló táborok.
Kapcsolattartó: Széman Rózsa (elnök)

  1. Pro Schola Bathory Egyesület

Alapítás éve: 2007.

Elérhetőség: Şimleu Silvaniei / Szilágysomlyó, 1 Decembrie 1918 15. Tel. 0360-566956. Villámposta: scoala_maghiara@yahoo.com

Cél: a Báthory Általános Iskola támogatása.

Szálláshelyek: Atlante panzió, Apartament Visadro, Castle Inn panzió, Complex Henrietta, Randra panzió. Szálláshelyek a várostól 10 km-re lévő Szilágybagoson.

Éttermek: pizzázók, éttermek a városközpontban.

Magyar érdekeltségű: Castle Inn panzió, Atlante panzió, Új élet étterem.