Civiltérkép

Kaplony (románul Căpleni, németül Kaplau)falu és községközpont  ami Romániában, Szatmár megyében található.

A magyar-török eredetű kaplony szó jelentése tigris. Régebb Kuplony, Cupian (latin leírásokban) Kaplyony (a 19. századig hivatalos iratokban, tájszólásban a mai napig) néven említik.

Földrajzi betájolás:

Nagykárolytól 5 km-re északra a Kraszna bal partján, a hajdani Ecsedi-láp szélén fekszik.

Testvértelepülései: Taktaszada (2003), Tát (2005), Mérk (2005), Napkor (2012)

Eredetileg a Kaplony nemzetség, Kond vezér második fiának leszármazottainak a tulajdona volt.

A középkor megpróbáltatásait, azaz a tatárjárást, törökdúlásokat jól bírta a falu, fennmaradása annak köszönhető, hogy az akkor még létező Ecsedi-láp kitűnő búvóhelyet és élelemforrást biztosított lakosainak.

Az 1703-ban kitört Rákóczi-szabadságharc végére a háború és a pestisjárványok miatt teljesen elnéptelenedett ezt a falut is, pusztaként említették a korabeli dokumentumok. A Szatmári békekötés után (1711) azonban a vidék ura, Károlyi Sándor elhatározta saját birtokainak katolikus svábokkal való betelepítését. 1712-ben érkeztek ide az első telepesek.

1910-ben 1937, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Szatmár vármegye Nagykárolyi járásához tartozott. 1992-ben társtelepülésével, Kálmánddal együtt 4574 lakosából 3367 magyar, 964 német, 144 román és 99 cigány volt.

2002-es népszámlálás adatai szerint lakosainak száma: 3135 fő, ebből 2884 magyar, 100 cigány, 99 német, valamint 91 román volt.

A Fényi István Nyolcosztályos Iskola

Cím: Szatmár megye,Kaplony, str. Careiului nr. 752

Összes pedagógus létszáma: 22, amibőé a magyar nemzetiségű pedagógusok létszáma: 20, a magyar nyelven tanító pedagógusok létszáma meg 19.

A diákok létszáma: 314, amibőé a magyar osztályban tanuló diákok létszáma: 284, míg a magyar nemzetiségű diákok létszáma: 289

Óvoda

2002-es év adatai szerint a tanítás nyelve, két vagy több tannyelvű, ahol az összes pedagógus létszáma: 7. Ebből a magyar nemzetiségű pedagógusok létszáma: 7, illetve a magyar nyelven tanító pedagógusok létszáma: 4. Összes diák létszáma: 130, amiből 71 diák magyar osztályban tanul. A magyar nemzetiségű diákok létszáma: 130.

Római katolikus templom és mauzóleum:

Károlyi Sándor az egykori bencés templom és kolostor középkori épületegyüttesét alakíttatta át, amikor a török kiűzése után ferenceseket telepített le Kaplonyban. Az 1711-1737 között barokk stílusban átalakított épületeket 1834-ben súlyosan megrongálta a környéken pusztító földrengés. Károlyi György (1802-1877) Ybl Miklóst kérte fel az épületegyüttes helyreállításának, illetve átalakításának megtervezésére. Az Ybl-hagyatékban mindössze a templom és a csatlakozó épületek méretezett földszinti alaprajza maradt fenn, mely a földrengés után épen maradt épületrészeket mutatja. Az 1841-ben készült rajzon az épületegyüttes átépítés előtti állapotban látható, megfigyelhető például a templom eredeti, háromhajós elrendezése. Ybl három további, 1842-ben készült felmérési rajza található meg a Forster Központ Tervtárában, melyeken a templom és a kolostor déli és keleti homlokzata, valamint a templom keresztmetszete került felmérésre. Ybl életművében ez volt az első jelentősebb templomépület, mely nem sokkal előzte meg a fóti templom tervezését és építését, a szakirodalom egyöntetűen a fóti templom előképeként tekint rá. Ybl a háromhajós, bazilikális elrendezésű épületet teremtemplommá alakította, illetve a korábbi déli kápolna helyett a szentély keleti falának meghosszabbításával alakított ki egy új, görögkereszt elrendezésű kriptát. Szakács Béla Zsolt kutatásai nyomán tudjuk, hogy Ybl nemcsak a templomépület körítő falaiban, hanem a nyugati toronypárban és a szentély melletti emeleti oratóriumokban is jelentős részben megőrizte a középkori épületet. A kolostorépületet a keleti szárny kivételével a földrengés szinte teljesen romba döntötte, Ybl itt a keleti szárnyat egészében felhasználva alakította ki az új épületet, a többi épületszárny helyén pedig egyszerűbb, T alaprajzú, földszintes épületet tervezett. A kolostor kerengőjének déli szárnyát átépítve alakította ki az oldalkápolnát, emeletén oratóriummal. A templomon Ybl a román kor jellemző stíluselemeit alkalmazta: rózsaablak, vakárkádsor és félköríves nyílászáradékok jelennek meg a homlokzatokon. A két nyugati torony lezárásának mintáját talán a pécsi székesegyház adhatta. Ybl Ervin 1842 és 1847 közé datálja a kaplonyi építkezéseket. Az építkezés menetéről pontos adataink nincsenek, de az építész hagyatékában fennmaradt iratok között található költségvetések, árajánlatok arról tanúskodnak, hogy legalábbis a templom tervei 1844 nyarán már biztosan készen lehettek. Mivel a hagyatékban számlák sajnos nem maradtak fenn, az építési munkálatok menetéről nem kapunk pontos képet. Az árajánlatokból kiderül, hogy 1848-ban még biztosan folytak az építési munkálatok, de ebben az évben már fel is szentelték a templomot. A kaplonyi épületegyüttes a magyarországi romantika neoromán stílusváltozata egyik első megjelenésének tekinthető. A kriptát 1892-ben, majd 1904-ben is átalakították, az Ybl által kialakított háromhajós elrendezést az utóbbi átalakítás során szüntették meg.

Gömöry Judit

Tervezés ideje 
1841 – 1842 körül
Építés ideje 
1842 – 1848
Mai településnév 
Kaplony (Căpleni)
Korabeli cím 
Kaplony
Építtető 
Károlyi György gróf
Tervező 
Ybl Miklós
Épülettípus 
templom, mauzóleum
 
 
Bibliográfiai adatok:
 

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 16.

Terdik Szilveszter: Kaplony monostorának újjáépítése Károlyi Sándor (1669-1743) korában. Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LI. (2009) 335-369.

Bara Júlia: Páduai Szent Antal ferences templom és rendház, Kaplony. In: Romániai Magyar Lexikon – Műemlékek. 2010.

Bara Júlia: “Regnavit Alexander et mortuus est.” The Funeral Ceremony of Sándor Károlyi in 1744 and its Art Historical Aspects. In: Hungary in Context. Studies on Art and Architecture. Budapest, 2013. 79-100.

Szakács Béla Zsolt: Kaplony, római katolikus templom. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban: középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza, 2011. 238-248.

Pandula Attila: A kaplonyi gróf Károlyi-sírbolt. In: Genealógia 3. Szerk.: Kollega Tarsoly István – Kovács Eleonóra – Vitek Gábor. Budapest, 2015. 139-156.

Károlyi-sírbolt

Az román kori templom alatt található. Itt nyugszik gróf Károlyi Sándor a Rákóczi-szabadságharc hadvezére, aki 1711-ben a majtényi-síkon letette a fegyvert.

Szent Antal templom.

Károlyi kripta

Cím: Kaplony (Căpleni) Nagykárolytól 5 km-re található

https://www.welcometoromania.eu/DN1f_Urziceni_Zalau/DN1f_Urziceni_Zalau_Capleni_Cripta_Karolyi_m.htm

Páduai Szent Antal ferences templom és rendház. (1711 )

Cím: Nagy utca (Str. Mare), 495. szám

Itt született 1954. december 3-án Tempfli Imre római katolikus egyházi író.

Középiskoláit Nagykárolyban (1973), teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte (1979). Segédlelkész volt Máramarosszigeten és Nagybányán, lelkész Alsóhomoródon (1986–90), majd teológiai tanár Gyulafehérváron. 1990–93 között Rómában folytatott egyháztörténeti tanulmányokat s szerzett licenciátust, 1994-ben Budapestenteológiai doktorátust. Hazatérve 1993-ban a szatmárnémeti Szent Család-plébánián volt plébános, 1994 áprilisától Németországban a Kirche in Not katolikus segélyszervezet munkatársa.

Munkássága

Folyóiratokban megjelent és társszerzős munkái:

  • Ein Land und vier Religionen. Die Entstehung der siebenbürgischen Tolerantz. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1994/3–4; Kaplony. Adalékok egy honfoglalás kori település történetéhez (Szatmárnémeti 1996);
  • Melanchton und die Synode von Erdőd, 20 September 1545. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1996/3–4;
  • A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye író-papjai (Sipos Ferenccel, Szatmárnémeti 2000);
  • A Báthoryak valláspolitikája (Budapest, 2000. Studia Theologica 25);
  • A kaplonyi monostortemplom (Szatmárnémeti, 2002. Otthonom, Szat­már megye);
  • Sárból és napsugárból. Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora. 1892–1966 (Budapest, 2002);
  • Dr. Scheffler János szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó pásztorlevelei és utolsó írásai (Szatmárnémeti, 2002)
  • Új ég és új föld. Emlékkönyv Jäger Péter 65. születésnapjára; szerk. Tempfli Imre, Vencser László; Szt. Maximilian, Bp., 2004
  • Az Úr imája. Gondolatok a Miatyánkról; Tempfli Imre, Szatmárnémeti, 2009 (Otthonom Szatmár megye)
  • Lektorok kis kézikönyve. Bevezetés a felolvasói szolgálatba; s.n., Stuttgart, 2013

Szerkesztésében jelent meg a Lendítse, kistestvér! c. kötet (Kolozsvár, 2000).

A ma látható templom és kolostor 1848-ban épült, gróf Károlyi György anyagi támogatásával, és Ybl Miklós tervei alapján. A főoltár képén Páduai Szent Antal látható. A templom alatti kripta meg a Károlyi család nyugovóhelye.

Cím: 447080 –  Kaplony523. szám

Lelkipásztor: Erdős Csaba

E-mail: ercsaba@gmail.hu

Telefon: 0040766364500

Kaplony Polgármesteri Hivatal: 447080 Kaplony 619 szám, Szatmár megye, Románia.

Tel/Fax: +40-0261873001 /+40- 0261873121

Polgármester: Mosdóczi Vilmos

Alpolgármester: Ernyi Mihály

Kaplonyi CRESCENDO Egyesület (2003)

Cím:Románia,Szatmár megye, Principala 619 szám, Kaplony.

Tevékenysége: Gyerekeknek, családoknak vetélkedők, kirándulások szervezése. Az asszonykórus és a fuvószenekar támogatása.

Telefon: 00-40-261-873199

Elnök:  Mosdóczy Vilhelm

Tel: 00-40-261-873119,  00-40-744-626901

Legközelebbi szállások:

7 km-re, West Motel: Csanálos (Urziceni), Vállajutca 350.

27 km-re, Alex Villa: Tasnád (Tășnad), ȘtefanCel Mare utca 96.

http://ybl.bparchiv.hu/temak/romai-katolikus-templom-es-mauzoleum-kaplony

Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés V. (S–Zs). Főszerk. Dávid Gyula. Bukarest–Kolozsvár: Kriterion; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2010.

http://kirandulastippek.hu/nagyvarad-szatmar-partium/kaplony-karolyi-kripta

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaplony

https://www.welcometoromania.eu/DN1f_Urziceni_Zalau/DN1f_Urziceni_Zalau_Capleni_Biserica_Catolica_m.htm

http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/index.php?a=r&id=1447