Civiltérkép

Magyarlapád

Magyarlapád (románul Lopadea Nouă, németül Schaufeldorf) falu Erdélyben, Fehér megyében, Magyarlapád község központja. Ma szinte teljesen magyar, református község.
Hozzá tartozó települések Fugad, Magyarbagó, Magyarbece (tiszta magyar), Asszonynépe, Vadverem, Kisakna. A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátumig a nagyenyedi járáshoz tartozott részét Alsó-Fehér vármegyében. Lapád egy sziget-település, hiszen a szórványban egy kis magyar sziget.
Nevének előfordulásai: 1030–1038 között így szerepel a forrásokban: contuli in Transsilvanis partibus villam Lapath. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 171.) 1177-ben és 1202-ben Lapad, 1316-ban Lapad, 1317-ben Lapath néven említik.

Földrajzi betájolás: Erdély középső részén, a Maros és a Küküllők összefolyásánál fekszik, Nagyenyedtől 10, Gyulafehérvártól 40 km-re. Áthalad rajta a DJ107E jelzetű megyei út. Vasútállomása nincs.

– 1030 és 1038 között Gizella királyné adományából a déli apátság birtoka,
– 1296-ban a budai káptalan a birtokos, és 1316-ban is. (Györffy: i.h.).
– Korán lehetett temploma, papja 1332-től ismeretes: Mihály, aki a pápai tizedjegyzék szerint 3 garast fizet, 1333-ban 10 dénárt, 1334-ben szintén 10 dénárt; 1335-ben Péter 10 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 84.; Batthyaneum. II. 134.; Györffy: i.h.)
– 1600-as évek: megannyi kár érte, a lakosság száma drasztikusan lecsökkent, ezért hajdúkat telepítettek be. (Alsó-Fehér vármegye monográfiája. I. 469.)
– Román kori temploma ma is áll. A gótikus korban hozzáépített szentélye a hajó szélességére épült. (Kovács: Magyar ref. templomok. I. 228.) Kazettás mennyezete 1760-ból való.
Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt.
– A 18. században református anyaegyház és a 20. század elején is az. Magyarlapád csaknem teljesen tiszta református.
– A Lapádtól alig pár kilométere található a Fugad falu neve az oklevelekben az 1030-as évektől ismeretes, 1319-ben már megtelepült falu. Azóta a háborúk miatt elnéptelenedett. A falu a losonci Bánffy bárók tulajdonát képezte, ma is ott áll a kúria, amit sok huzavona után az örökösöknek sikerült visszakapniuk az államtól.

A települése lakosságának alakulása és összetétele.
1880 Összesen 756, románok 29, magyarok 683, németek 1, mások 43
1890 Összesen 867, románok 40, magyarok 812, németek -, mások 15
1900 Összesen 899, románok 34, magyarok 856, németek -, mások 9
1910 Összesen 1082, románok 34, magyarok 1032, németek -, mások 15
1930 Összesen 1048, románok 50, magyarok 978, németek -, mások 20
1966 Összesen 1151, románok 39, magyarok 1111, németek -, mások –
1977 Összesen 1194, románok 30, magyarok 1164, németek -, mások 1
1990 után:

ÉvszámÖsszlakosságRománokMagyarokNémetekMás (roma és szlovák)
199211321811141
20021053341014
20111006479409*

⃰ Nem nyilatkozott 10.

Magyarlapád gazdasági élete az adottságaira épül. Lakói mezőgazdasággal, valamint a fakitermelés nagyságára való tekintettel koporsókészítéssel foglalkoznak. Vannak kis koporsós műhelyek, családi vállalkozások, ahol 5-6 ember dolgozik. 1990 előtt Nagyenyeden volt egy időközben megszűnt szövetkezet, az emberek haza jöttek, és a korábbi munkájukat folytatták. Egy adott pillanatban volt a faluban 18 műhely, koporsókat gyártó családi vállalkozások. Romániában nagyon messze elviszik, le a Dunáig.
Földjeiken gyümölcsfákat, rózsákat nevelnek, amelyeknek szárait, ültetésre alkalmas gyökereit értékesítik a világ több pontján. A tej felvásárlásával, valamint munkahelyek teremtésével a helyieket támogató Biomilk tejgyár tejtermékeit Romániába és más országokba exportálja.

Egyházi adatok szerint a faluban 1680–1904 között felekezeti elemi iskola működött. Erről tanúskodik a református templom kazettás mennyezetén levő, 1759-ből származó felirat is.
A magyar állami elemi iskola 1904–1905-ben létesült.
1975-től a beiskolázott gyermekek létszáma állandó csökkenést mutat.
2016-ban felavatták a helyi református egyházközség és az Ethnica Alapítvány által kezdeményezett Szórványkollégium új, 24 tanulót befogadni képes épületét. A beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg.
Általános Iskola, Magyarlapád
Működik:
– 1 magyar összevont óvodai csoport, 2023/24-től lesz még egy csoport, és az óvodát napközisnek tervezik
– 1-4 osztályok (elemi iskola): 2 magyar összevont és 1 önálló osztály,
– 5-8 osztályok (általános iskolai): 2 magyar összevont és 1 önálló osztály.
Cím: Magyarlapád 60.sz. Telefon: 0258-875200. Villámposta: info@scoalalopadeanoua.ro.
Igazgató: Lőrinczi Ildikó.
A községhez tartozó Magyarbece faluban működik 1 magyar összevont óvodai csoport és 1 magyar összevont elemi osztály.
2005-ben indult be Magyarlapádon a cserkészélet Borbándi András tiszteletes szervezésében magyarlapádi 135-ös számú báró Bánffy Dániel Cserkészcsapat. Van helyi tevékenység, részt vesznek országos rendezvényeken (Cserkészek dalversenye, 2011)

Magyarlapád a táncáról híres, na meg néptánctáboráról: a kilencvenes évek elején sikerült újraindítani a hagyományápolást. A lapádi táncrend a Küküllő-menti táncok családjába illeszkedik.
Alighanem az első az 1994-ben alapított Hagyományőrző Néptáncegyüttes volt. További helyi együttesek, tánccsoportok: Pirospántlikás, Csűrdöngölő, Rapó. Helyi zenekar: Pirospántlikás.
A helyi együtteseket korosztályok szerint hozták létre 1. Kis-Paszuly Táncegyüttes (óvodások); 2. Paszuly Táncegyüttes (O–III. osztályig); 3. Törökbúza Táncegyüttes (IV–VII. osztályig); 4. Gyöngypárta Táncegyüttes (VIII. osztálytól felfelé).
Néptánctábor. 2022-ben a 24. magyarlapádi néptánctáborra került sor, pontos neve: Maros-Kisküküllő menti Népzene és Néptánctábor. Itt találkoznak gyermek és felnőttcsoportok. A
Kultúrközpontban délutántól hajnalig tart a tánc és a jókedv. Szervező az Ethnika Kulturális Alapítvány.
Az egyházmegyei „vándor” kórustalálkozónak van, amikor Magyarlapád a helyszíne (2002).
A dr. Demény Piroska egykori kezdeményezését, ami a távozásával megszakadt, a szórványszínjátszást sikerült felújítani, részt vettek táborokban. Volt helyben Szórványszínjátszó Találkozó (2015).
A helyi Ethnika Kulturális Alapítvány kezdeményezésére anyanyelvfejlesztő tábort szerveztek. A 2016-os tábor jelmondata: Beszélj magyarul, tanulj magyarul!
Rendeznek a faluban megyei szintű, népi gyerekjátékok és versmondás vetélkedőt óvodásoknak részére.
2007-ben a Fehér Megyei Tanács kezdeményezésére 67 községben hoztak létre helyi néprajzi gyűjteményt. Magyarlapádon felavatták a polgármesteri hivatal melletti kis ház két termében az új létesítményt.
Évente megtartják az Ethnika Kulturális Alapítvány által szervezett Tavaszi népi vigalom fesztivált, vannak falunapok.
A lopádi vendégszeretet mondata: „Amennyit adsz, annyit kapsz vissza.”
A községi könyvtár igazgatónője, Rettegi Emese

Református egyházközség.
A falu már 1564 előtt a reformáció útjára tért, az idők során felekezeti iskolája is volt. Az Alsó-Fehér vármegyei polgárháborús mészárlások mindig elkerülték a falut, így mai napig megmaradhatott magyarnak és reformátusnak. A templom hajója a 13. században épült, román stílusban. A kazettás mennyezet 1759-ben készült. A hajó belső falán vörös körben két felszentelési vörös színű kereszt utal a katolikus vallásra. A szentély később, a 14-15. században épült, gótikus-román stílusban, egy korábbi kisebb szentély helyén. A boltozatos szentély ismeretlen okok miatt beomlott, és azóta kazettás mennyezete van. A két karzat és a szószékkorona 1760-1761-ből való. A templom eredeti tornyát 1866-ban lebontották, mert az a kellő mélységű alap hiánya miatt megrepedezett. A mai torony 1871-re épült fel. Ennek építésénél Zeyk Károly egyházmegyei gondnok, báró Kemény István, csombordi, és Jakab Károly, magyarbagói földbirtokosok nyújtottak jelentős anyagi támogatást. A templomnak volt egy 1700-as években épült orgonája, de azt a második világháborúban a román hadsereg széttörte. Ennek maradványait 1950-ben eladta a presbitérium. Két harang van a toronyban. A régebbi 1514-ből való. Felirata: „SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS”. A másikat az első világháború után, 1922-ben öntette a gyülekezet. A 20. század elején a település 899 lakosából 835 református volt.
Református templom. Műemlék. 2022-ben felújították.
Református egyház
Cím: Kis utca 54. Telefon: 0258-875261. Villámposta: borbandia@gmail.com
Lelkipásztorok: Borbándi András, Borbándi Erika.
Lélekszám: 893.
Ide tartozik Asszonynépe. Lélekszám 2.

Református templom. Katolikus templomként a középkorban, román stílusban épült. Szentélye gótikus stílusban készült a 15. század táján, kazettás mennyezete 1760-ból való.

Bánffy Dániel, báró (Nagyenyed, 1893 – Bp., 1955): erdélyi nagybirtokos, az ellenforradalmi rendszer jobboldali politikusa, földművelésügyi miniszter. 1917-től 1940-ig erdélyi birtokain gazdálkodott. Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása után az erdélyi párt egyik vezetője és behívott Országgyűlési képviselő. 1940. dec. 30-tól 1944. márc. 22-ig a Teleki-, Bárdossy-, végül a Kállay-kormány földművelésügyi minisztere volt. A család kastélya Fugadon áll.
Molnár József (1925–2016), református lelkipásztor, monográfiaíró.

Polgármesteri hivatal
Magyarlapád Főutca 282. Telefon 0258-875245
Polgármester: dr. Marian Indreiu (PNL)
Alpolgármester: Kiss Árpád (PNL)
Jegyző: Simona Suciu
Helyi Tanács. Összetétel: Nemzeti Liberális Párt (PNL) 6 mandátum (Szilágyi Stefan is), RMDSZ 5 mandátum (Hari Attila, Kiss Csaba, Bárdi Zoltán, Szolga Hunor, Turzai Tímea)

RMDSZ szervezet
Elnök: Hari Attila.

Ethnika Kulturális Alapítvány. Az Alapítvány 1998-ban alakult Magyarlapád és környéke népi kultúrájának megmentése, valamint a magyarságtudat erősítése céljából. Az alapítvány vezetője Sipos Ferenc.

Források
Molnár József: Várhegy alatt, dombok között Magyarlapád /Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1999.
Bárth János: Lapádi vendégség. Néprajzi tanulmányok. Nyomda: Kaloprint. Kiadó Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. 2007.
Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai I-II. 2. bőv. kiadás. Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség. 2000.
Alsó-Fehér vármegye monográfiája, I. kötet, Nagyenyed, 18963. Előszó: Török Bertalan.
Györffy György: Az Árpád-kor történeti földrajza. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/ember-es-kornyezete-3032/torteneti-foldrajz-izsak-eva-3050/gyorffy-gyorgy-az-arpad-kor-torteneti-foldrajza-3059/
Az Erdély egyházmegyei papnövelde történeti vázlata. Károly-Fehérvár, 1870
https://books.google.hu/books?id=0SVJAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikái a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011: Fehér megye. http://varga.adatbank.transindex.ro
http://nepszamlalas.adatbank.ro/?pg=etnikai&id=4516