Civiltérkép

Szilágyfőkeresztúr a Szilágyság belsejében, mondhatni közepén terül el, a megyeközponttól.

Zilahtól 12 km-re északnyugatra a Szilágycseh-Nagybánya felé vezető út két oldalán található.

A falu neve már a 15. századtól kezdve ismert. Sor- és időrendben: Kerezthwr, Kereztur 1448, Keresztúr 1493, Kewrewzthur 1534, Keresthwr 1543, Kerezthur, Kereztwr 1549, Kereszthur 1628, Szilagifeőkereszthur 1639, Szilágyfeo-Keresztur 1640, Szilágy Fő Keresztúr 1805.

TÉRKÉP FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN…

Etimológiája

Szilágyfőkeresztúr nevének megfejtése külön nyelvészeti csemegének tekinthető. Jelentősége abban rejlik, hogy a magyar nyelvben ismert legrégebbi szavak, kifejezések megtalálhatók nevében.

Kivétel nélkül mind az öt szava, melyből neve áll, a magyar nyelv kezdeteire utal. Az első önálló szó a szil, fafajta, ezen a vidéken akkoriban egyáltalán nem volt ritka, mint manapság.

Az ágy a régi magyar nyelvben a völgy, a meder kifejezésére szolgált. E kettő egybefonódása alkotja a tájegységet, Szilágyot, s a falu nevének az első felét.

A fő a falu nevéből a kútfőre, a forrásra utal. Arra a forrásra, amelyik a helységben található, a település déli részén, a Cseresznye-kútnál. Ebből a forrásból ered a Szilágy-patak.

A név eredetéhez hozzátartozik az is, hogy valószínű, a Szilágy előtag épp e forrás miatt került a falu nevébe. A kereszt és az úr szavak alkotják a név további részét. A Keresztúr nevű helységek nevének eredetére nézve Petri Mór Réthy Lászlóra hivatkozva a következőket írja: „bennök nem a német kereszturakat, keresztes vitézeket, de a keresztet, mint jelvényt kell látni, amit a középkori magyar nyelvszokás, úgy mint más szenteket, megurazott: Szent Péter úr, Szent Antal úr, tehát Szent Kereszt úr – Dominus Sancta Cruz. Egyéb szentekre vonatkozó helynevek rendesen a templom patrónusáról nyerték nevöket”.

 

Története

1475-ben a Közép-Szolnok vármegyében végzett összeírások két Keresztwr falut említenek, az egyik István jószága, hét forint adóval Baksa és Zilah között, ez felel meg Szilágyfőkeresztúrak.

A Szilágy-patak menti falvak nagy része – közöttük Szilágyfőkeresztúr is – kisnemesi falu volt, gazdaságuk fejlődésére kedvezően hatott a patak mentén vezető országút.

A Szilágyság, pontosabban a Tövishát adta lehetőségek nagymértékben meghatározták és határozzák ma is a falu mezőgazdasági tevékenységeit. A hepehupás domborzat leginkább a szőlőnek és a gyümölcstermesztésnek felel meg. Ezen felül legelői az állattenyésztéshez nyújtanak megfelelő alapot. A domborzati nehézségek ellenére a falu népe igyekezett és igyekszik minden talpalatnyi földet kihasználni.

A Ceausescu diktatúra ideje alatt Szilágyfőkeresztúr a ’80-as években felkerült a falurombolási terv egyik állomásaként, amely szerette volna teljesen megszüntetni a falut, lakosságát pedig a közeli városba, Zilahra telepíteni. Ceausescu tervét csak elkezdeni tudta, véghezvitelében megakadályozta a 89-es változás.

A falu határa azonban megváltozott, buldózerekkel kinyomták a Görcsönnel határos mintegy 30 ha-nyi szőlőhegyet, kipusztítva a gyümölcsfákat, amelyek a szilágysági embernek a legtöbb hasznot vitték a házhoz.

A domborzati, mezőgazdasági viszonyok hozzájárultak ahhoz, hogy Szilágyfőkeresztúr a környék egyik mesterközpontja lehetett. Nincs az a család, ahol ne lett volna egy mester vagy legalábbis egy inas, akik főleg a környező településekben, de leginkább Zilahon kamatoztatták képességeiket. Ismert az a tény is, hogy sokan segédkeztek Nagybánya mai képének kialakításában is.

 

Hivatkozások

Források

http://szilagysag.eloerdely.ro/telepulesek/szilagyfokeresztur

Tolnai Miklós: Szilágyfőkeresztúr, 496-499. old., in.: Szilágysági magyarok, Kriterion, 1999.

Forrás:

www.welcometoromania.ro

www.mek.oszk.hu

www.szilagysag.eloerdely.ro

www.lexikon.adatbank.ro

www.transindex.ro

www.booking.com

feltöltés folyamatban….

feltöltés folyamatban…

Szilágyfőkeresztúr református temploma

Építés ideje:
13. század

A gyülekezete és temploma eredetileg római katolikus volt. Körülbelül 1200-1300-as években épült a ma is meglévő műemlék temploma.

Története

Tövisháti települések és általában a Szilágyság korán felvette az új vallást. A reformáció után az egész község áttért a református vallásra (1570 körül).

A falu, illetve a régi település a templom melletti északi területen feküdt. Ma a templom a falu felett magányosan áll a temető mellett. Ennek magyarázata a néphagyomány szerint az, hogy a XVI. században a kolera járványtól csak úgy tudtak megszabadulni ha otthagyták a települést és keletre leköltöztek a Szilágy patak mellé, ahol a megmaradt szorgos nép új házakat épített, ott ahol ma is áll a község.

Templomát amelynek szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, két csúcsívben végződő ablak díszíti. Ebben az időben a templomnak tornya még nincs.

A harang a haranglábban áll. Gótikus stílusban épült templomának kőből faragott ablakai ma is láthatók. Templomfedélzete akkor még a gót stílus jegyeit mutatta, ami zsindellyel volt fedve. Legértékesebb úrasztali edénye /klenodiuma/ egy aranyozott ezüst kehely, amely 1669-ből való, és a Nagybányán lakó Váradi Mihály házastársával Tasnádi Kata asszonnyal konferálta az ecclesianak.

Két régi kivarott sávos úrasztali terítője 1671-ben készült, Váradi Mihály és Tasnádi Kata adománya. A másik nagyon értékes klenodiuma egy aranyozott ezüst pohár meghatározatlan időből származik, és semmilyen írás nem található rajta (felírásnélküli).

Adataink a templom orgonájának felszerelése idejéről nincsenek. Ismeretes viszont négy oktávos orgonájának készítőjének neve, aki nem más mind Jónás István. Feltételezhető, hogy Kis János kántor működésének idejében, már orgonakisérettel énekelt a gyülekezett.

1700-as években kezdték meg a templom első bővítését a nyugati részén, mivel a régi templom szűknek bizonyult a gyülekezet lélekszámának nővekedése folytán. 1715-ben is színmagyar település.

Legszebb úrasztali terítője 1738-ban készült, aranyozott fehér selyem abrosz, Árva Keserű Zsófia adómányozó keze munkája. Dobai Sándorné, Bíró Sára saját keze munkáját adományozta 1740-ben az egyháznak. 1747-ben Báthori György egy ónkannát ajándékoz a gyülekezetnek. 1748-ban és 1753-ban, sávos úrasztali terítőket és egy ezüsttányért ajándékoz az egyházközségnek Bíró Sára asszony, a tövisháti református egyházközségek patrónusa.

1757-1758 között Kisdobai Sándor és Biró Sára költségén felépítették a templom kőtornyát a harangláb helyett. A XVI. században a település a Jakcsi javakhoz tartozik. Tudomásunk van arról is, 1765-ben Bíró Sára asszony saját pénzén harangot önttetett a gyülekezetnek. A torony melletti gyermek karzat ma is őrzi az 1772-ben festett szép magyar motívumokkal díszített kazettákat. A festés ideje ma is látható a karzaton. 1783-ban Kis János kántor vezeti a gyülekezeti éneklést.

Újra templombővítésre került sor, most a déli irányban, a portikust 1800-ban építik a templomhoz. Anyakönyvét 1819-től vezeti. 1847-ben a településen 872 magyar élt, ebből 853 református vallású. 1853-ban 65 cm-es harangot öntettek Budapesten Szlezák László műhelyében. 1854-ben leányegyháza: Szilágygörcsön,ettől az időtől kezdve vezetik az egyházi jegyzőkönyveket is.

Templomhajójában két karzat helyezkedik el, a toronyalatti karzat az ifjúságé és a szemben levő pedig az orgonakarzat. E karzaton lévő orgonáját a XIX. század második felében Jónás István nagyváradi mester építette. 

A katedra mellől 1897-ben egy 1575-ból való kőlapot szedtek fel amelyen a három Dobzai idetemetett neve még jól olvasható volt. Dobzai István ítélőmester, Dobzai János és Spaczai Annáé. 1900-ban a torony alatt régi sírbolt lejáratát nagy lapos kő fedi.

Az egyházat a XIX. század első éveiben bővítik.  A sisak körbedeszkázott favázon fekszik, ez utóbbi van ráépítve a kőtoronyra. 1932-ben a templom állapota annyira megrongálódott, hogy ősszeomlástól lehetett tartani, ekkor a hívek áldozatos anyagi segítségével nagyjavítást eszközölnek a templomon. Ezen alkalommal a zsindelyfedelet cserépre cserélték fel.

A falak hasadásait, repedezéseit, a fedélzeten keletkezett üregeket kijavítják. A padokat felújítják és lefestik. 1933-ban újra nővekvő tendenciát mutat a gyülekezeti református eklézsia, mert számuk eléri a 736 főt.

Tornyában toronyóra nincs beépítve. A kőtorony és a sisak közötti farészen 4 zsalugáteres ablak található. 1940-es egyházi nyilvántartástól tudjuk, hogy a falunak 748 református vallású gyülekezete volt.

A torony alatti bejárat felett, kőkeretben Kisdobai Dobai Sándor és Bíró Sára az egyház mentorainak emléktáblája áll. A torony sisakja, lemezzel borított. 1942-ben 710 lelkes az anyaegyház, templomában 500 ülőhely van. 1943-ban átöntetik a Budapesten készült harangjukat. A második világháború idején a 9 regiszteres orgona fémsípjait ellopták. 

Fehérre festet szószékét és orgonáját a helyi hagyományokat örző piros fonalal kivart terítők takarják, díszítik. 1979-ben megjavítják a templom orgonáját és egy sor fémsípot állítanak be. Padjai halványkékre festettek.

Szószéki koronája régebbi mind a szószék. Szép kivitelezésű, elkészűlésének évéről a mesterének nevéről nem maradtak fenn adatok. 1980-ban 669 lelkes a helybeli református gyülekezet. Téli fűtése nincs meg oldva, két harangja van, harangozása hagyományos. 1995-ben 533 lelkes református anyaegyháza van.

1997-ben a helybeli református Nőszövetség felveszi Bíró Sára nevét. A templom kertje parkozott, virágokkal beültetett, temetőkerttel határos, szépen karbantartott, rendezett. Jelenleg a templom javításra szorulna, de pénzhiány miatt a templom állapota napról-napra romlik. A sok elvégzett átalakítások után, az elmúlt időben, ma már csak a szószékkel szemben levő ablak tanúskodik templomának gótikus jellegéről.

A falu a történelem folyamán megőrizte tiszta magyar jellegét, valamint egyfelekezetiségét. 2003-ban 428 református él a faluban. Jelenleg a Zilahi Egyházmegyéhez tartozik.

 

Hivatkozások

 http://szilagysag.eloerdely.ro/epitett-orokseg/templom/szilagyfokeresztur-reformatus-temploma

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Szilágyfőkeresztúr a Szilágyság belsejében, mondhatni közepén terül el, a megyeközponttól.

Zilahtól 12 km-re északnyugatra a Szilágycseh-Nagybánya felé vezető út két oldalán található.

A falu neve már a 15. századtól kezdve ismert. Sor- és időrendben: Kerezthwr, Kereztur 1448, Keresztúr 1493, Kewrewzthur 1534, Keresthwr 1543, Kerezthur, Kereztwr 1549, Kereszthur 1628, Szilagifeőkereszthur 1639, Szilágyfeo-Keresztur 1640, Szilágy Fő Keresztúr 1805.

Forrás:

www.welcometoromania.ro

www.mek.oszk.hu

www.szilagysag.eloerdely.ro

www.lexikon.adatbank.ro

www.transindex.ro

www.booking.com

feltöltés folyamatban…

Jelenlegi egyház:
RKT
Korábbi egyház:
REF